XXXXXXXXXX_ vypište název příslušného soudu a jeho adresu _XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX XX  XXXXX

 

 

 

XXXXXXXXXX  dne XX.XX. XXXX

 

 

 


Žalobce:                              název/jméno: XXXXXXXXXX, IČ/RČ: XXXXXXXXXX

se sídlem/bytem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX

                                               (dále jen žalobce)  

 

 

 

 

Žalovaný:                            název/jméno:XXXXXXXXXX , IČ/RČ: XXXXXXXXXX

                                               se sídlem/bytem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX

                                               (dále jen žalovaný)  


Žaloba o zaplacení částkyXXXXXXXXXX Kč s příslušenstvím
Návrh na vydání platebního rozkazu 

Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu.


 

DVOJMO

 

 

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1: např. objednávka

Příloha č. 2: např. dodací list

Příloha č. 3: např. faktura

Příloha č. 4: např. výpis z obchodního rejstříku žalobce

Příloha č. 5: např. výpis z obchodního rejstříku žalovaného

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

 

 

 

 

článek 1

Žalovaný a žalobce uzavřeli dne XX. XX. XXXX kupní smlouvu, a to na základě písemné objednávky žalovaného č. XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, jejímž předmětem bylo XXXXXXXXXX (dále jen zboží) za cenu XXXXXXXXXX Kč včetně DPH. Žalobce zboží žalovanému řádně a včas dodal dne XX. XX. XXXX a žalovaný toto řádné a včasné převzetí předmětného zboží potvrdil na dodacím listu č. XXXXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX. Následně žalobce vystavil na cenu předmětného zboží žalovanému fakturu č. XXXXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX se splatností XX. XX. XXXX.

 

Důkaz:
- např. objednávka č. XXXXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX
- např. dodací list č.
XXXXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX
- např. faktura č.
XXXXXXXXXX ze dne XX. XX. XXXX

 

 

článek 2

Žalobce žalovaného opakovaně vyzval k úhradě dlužné částky za odebrané zboží, ale žalovaný i přes tyto výzvy do dnešního dne na dlužnou částku nezaplatil ničeho.

 

Důkaz:

-  Předžalobní výzva k úhradě ze dne XX. XX. XXXX
článek 3

S ohledem na to, že si žalobce se žalovaným nedohodl smluvní úroky z prodlení, požaduje žalobce z dlužné částky zákonné úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, v platném znění.článek 4

S ohledem na výše uvedené skutečnosti žalobce navrhuje, aby soud vydal tentoplatební rozkaz:

 

  1. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši XXXXXXXXXX Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení ve výši XXX% ročně z částky XXXXXXXXXX Kč ode dne XX. XX. XXXX do zaplacení, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto platebního rozkazu.

 

  1. Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobci na nákladech řízení částku XXXXXXXXXX Kč za soudní poplatek k rukám žalobce, a to vše do tří dnů ode dne právní moci tohoto platebního rozkazu.

 

 

V případě, že byla sjednána smluvní pokuta, použijte jako výrok II. platebního rozkazu toto znění:

 

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky XXXXXXXXXX Kč ode dne XXXX. XXXX do dne vydání platebního rozkazu, a to do tří dnů od právní moci tohoto platebního rozkazu.

 

 

V případě, že byly sjednány smluvní úroky z prodlení, použijte jako výrok I. platebního rozkazu toto znění:

 

I. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci částku ve výši XXXXXXXXXX Kč spolu se smluvním úrokem z prodlení ve výši XX % denně z částky XXXXXXXXXX Kč od XXXX. XXXX do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci tohoto platebního rozkazu.

 

 

V XXXXXXXXXX dne XX. XX. XXXX  

 

 

 

 

………………………………………………..

podpis žalobce/osoby oprávněné za žalobce