Uznání dluhu s dohodou o splátkovém kalendáři
dle § 2053 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

název: XXXXXXXXXX                          

se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX           

IČ: XXX XX XXX, číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX           

zastoupena oprávněnou osobou: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

(dále jen věřitel)

 

a

 

název: XXXXXXXXXX                          

se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX           

IČ: XXX XX XXX, číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX           

zastoupena oprávněnou osobou: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(dále jen dlužník)

 

článek 1

1.    Účastníci této dohody činí nesporným, že dlužník ke dni podpisu této dohody dluží věřiteli částku XXXXXXXXXX Kč, a to za XXX_plnění_poskytnuté_věřitelem_XXX, na základě kterého byla vystavena XXX_faktura_číslo_XXX. Dlužník tímto výše uvedený dluh uznává co do důvodu i výše a zavazuje se jej zaplatit v souladu s článkem 2 této dohody.

 

článek 2

1.    Účastníci této dohody se dohodli na úhradě dluhu specifikovaného v článku 1 této dohody formou měsíčníchsplátek:

Počínaje měsícem XXX_měsíc_v_roce_XXX se dlužník zavazuje hradit na bankovní účet věřitele č. XXXXXXXXXX/XXXX částku XXXXXXXXXX Kč, v pravidelných měsíčních splátkách, vždy nejpozději do XXX_den_měsíce_XXX dne daného měsíce, a to až do úplného uhrazení částky XXXXXXXXXX Kč.

 

článek 3

1.     V případě prodlení s úhradou, byť jen jediné měsíční splátky, ztrácí dlužník výhodu splátek, zbývající částka dluhu se stává splatnou ihned a dlužník je povinen neprodleně uhradit tuto celou zbývající část dluhu na účet věřitele, a to i bez jeho předchozí výzvy.

2.     Není-li původním závazkovým vztahem stanoveno jinak, dohodli se účastníci této dohody na smluvní pokutě ve výši 0,2 % denně z celkové dlužné částky, a to v případě, kdy dlužník poruší povinnost zaplatit dluh specifikovaný v článku 1 této dohody tak, jak je sjednáno v článku 2 této dohody. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

3.     V případě, že by dlužník porušil podmínky splacení svého dluhu uvedené v této dohodě v článku 2, bere se za termín splatnosti pohledávek pro účely výpočtu úroků z prodlení, smluvních pokut a dalších sankčních nároků původní termín splatnosti pohledávek plynoucí ze shora specifikovaného závazkového vztahu.

 

článek 4

1.     Strany této dohody se dále dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní budou řešeny před obecným soudem, přičemž místně příslušným soudem bude soud, jenž je místně příslušným soudem věřitele.

2.    Tato dohoda se uzavírá v písemné formě a může být měněna nebo doplňována na základě úplné a vzájemné dohody účastníků pouze písemnými dodatky podepsanými účastníky této dohody.

3.    Účastníci této dohody prohlašují, že se před podpisem této dohody podrobně seznámili s jejím obsahem, s obsahem této dohody zcela a bez výhrad souhlasí, tato dohoda byla sepsaná podle jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku, na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání a podpisu této dohody.

4.    Tato dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každý účastník, přičemž planosti a účinnosti nabývá dnem jejího podpisu účastníky.


 

     V XXXXXXXXXX dne XX. XX. XXXX                                                       V XXXXXXXXXX dne XX. XX. XXXX

 

 

 

                      …………………………………………………                                                        …………………………………………………

                                             věřitel                                                                                                     dlužník