Uznání dluhu
dle § 2053 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník

 

název: XXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX,XXX XX

IČ: XXX XX XXX, číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX

zastoupena oprávněnou osobou: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

(dále jen věřitel)

 

a

 

název: XXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXX XX

IČ: XXX XX XXX, číslo účtu: XXXXXXXXXX/XXXX

zastoupena oprávněnou osobou: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

(dále jen dlužník) 

               

článek 1

1.    Účastníci této dohody činí nesporným, že dlužník ke dni podpisu této dohody dluží věřiteli částku XXXXXXXXXX Kč, a to za XXX_plnění_poskytnuté_věřitelem_XXX, na základě kterého byla vystavena XXX_faktura_číslo_XXX. Dlužník tímto výše uvedený dluh uznává co do důvodu i výše a zavazuje se jej zaplatit v souladu s článkem 2 této dohody.

 

článek 2

1.     Účastníci této dohody se dohodli na úhradě dluhu specifikovaného v článku 1 této dohody formou jediné splátky splatné dne XXXX. XXXX a dlužník se zavazuje splátku uhradit na bankovní účet věřitele č. XXXXXXXXXX/XXXX.

 

článek 3

1.     Není-li původním závazkovým vztahem stanoveno jinak, dohodli se účastníci této dohody na smluvní pokutě ve výši 0,2 % denně z celkové dlužné částky, a to v případě, kdy dlužník poruší povinnost zaplatit dluh specifikovaný v článku 1 této dohody tak, jak je sjednáno v článku 2 této dohody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2.     V případě, že by dlužník porušil podmínky splacení svého dluhu uvedené v této dohodě v článku 2, bere se za termín splatnosti pohledávek pro účely výpočtu úroků z prodlení, smluvních pokut a dalších sankčních nároků původní termín splatnosti pohledávek plynoucí ze shora specifikovaného závazkového vztahu.

 

článek 4

1.     Strany této dohody se dále dohodly, že veškeré spory vzniklé z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní budou řešeny před obecným soudem, přičemž místně příslušným soudem bude soud, jenž je místně příslušným soudem věřitele.

2.     Tato dohoda se uzavírá v písemné formě a může být měněna nebo doplňována na základě úplné a vzájemné dohody účastníků pouze písemnými dodatky podepsanými účastníky této dohody.

3.     Účastníci této dohody prohlašují, že se před podpisem této dohody podrobně seznámili s jejím obsahem, s obsahem této dohody zcela a bez výhrad souhlasí, tato dohoda byla sepsaná podle jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu či nátlaku, na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily sjednání a podpisu této dohody.

4.     Tato dohoda je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení obdrží každý účastník, přičemž planosti a účinnosti nabývá dnem jejího podpisu účastníky.

 


 


V XXXXXXXXXX dne XX. XX. XXXX V XXXXXXXXXX dne XX. XX. XXXX

 

 

 

                      …………………………………………………                                                        …………………………………………………

                                             věřitel                                                                                                     dlužník