název:XXXXXXXXXX

se sídlem: XXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX,  PSČ XXX XX

IČ: XXX XX XXX

 

XXXXXXXXXX dne XXXX. XXXX

 

Předžalobní upomínka

 

Vážení,

 

dne XXXX. XXXX vám byla doručena upomínka, v níž jsme Vás vyzývali k úhradě dlužné částky ve výši XXXXXXXXXX Kč na základě faktury č. XXXXXXXXXX ze dne XXXX. XXXX, se splatností dne XXXX. XXXX. Předmětná dlužná částka však nebyla do dnešního dne i přes opakované výzvy uhrazena.  Tímto jste se tedy dostali do prodlení s úhradou dlužné částky v celkové výši XXXXXXXXXX Kč.

 

Vzhledem k Vašemu prodlení se zaplacením výše uvedené dlužné částky nám náleží rovněž příslušenství pohledávky, a to úrok z prodlení v zákonem stanovené výši od dne XXXX. XXXX z částky XXXXXXXXXX Kč do zaplacení, který k dnešnímu dni činí celkem částku XXXXXXXXXX . Spolu s tímto požaduje věřitel úhradu částky ve výši 1.200,- Kč v souladu s ust. § 3 nařízení vlády č. 351/2013 představující náklady věřitele spojené s uplatněním pohledávky.

 

V případě, že byly sjednány smluvní úroky z prodlení,použijte toto znění textu:

 

Vzhledem k Vašemu prodlení se zaplacením výše uvedené dlužné částky nám náleží rovněž příslušenství pohledávky, a to smluvní úrok z prodlení ve výši XXX % z částky XXXXXXXXXX Kč ode dne XXXX. XXXX do zaplacení, který k dnešnímu dni činí celkem částku XXXXXXXXXX .

 

V případě, že byla sjednána smluvní pokuta, použijte toto zněnítextu:

 

Současně máme s ohledem na Vaše prodlení nárok na smluvní pokutu, jež byla mezi námi sjednána dle XXXXXXXXXX, a to ve výši XXX % z dlužné částky z částky XXXXXXXXXX Kč ode dne XXXX. XXXX do zaplacení, který k dnešnímu dni činí celkem částku XXXXXXXXXX .

 

 

Na základě shora uvedených skutečností Vás tímto opětovně a skutečně naposledy vyzýváme, abyste na základě výše uvedeného uhradili celkovou dlužnou částku ve výši XXXXXXXXXX Kč zahrnující dlužnou jistinu, příslušenství, smluvní pokutu a náklady spojené s uplatněním pohledávky, a to bezodkladně, nejpozději však do XXXX. XXXX na bankovní účet věřitele, č. ú. XXXXXXXXXX/ XXXX vedený u XXXXXXXX, a.s.

 

Závěrem Vás upozorňujeme, že pokud nebude dlužná částka uhrazena ani v této náhradní lhůtě, přistoupíme ihned k soudnímu vymáhání předmětné pohledávky, tedy podáme bezodkladně žalobu, kterou již máme v současné době připravenu.

 

Věříme, že celou situaci nyní skutečně zvážíte, dlužné částky ve lhůtě uhradíte a my tak nebudeme muset přistoupit k výše popsanému soudnímu řešení této situace, k čemuž jsme však bezodkladně připraveni.

 

S pozdravem

 

 

.....................................................